Najnowszy podcast:

Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
Gofin: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
12.10.2020 | Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa
12.10.2020
Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Sprzedawca może wystawić tzw. zwykłą fakturę do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nabywca zwróci mu ten paragon przy kasie, tak żeby faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nie weszła do obrotu prawnego.
POSŁUCHAJ »

Pozostałe podcasty:

07.10.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Otwieranie nowego okresu zasiłkowego

Niezdolność do pracy z powodu choroby może trwać maksymalnie przez tak zwany okres zasiłkowy wynoszący 182 dni, a jeżeli została spowodowana gruźlicą lub przypada w czasie ciąży przez 270 dni. W niniejszym artykule wyjaśniamy w jakich przypadkach poszczególne okresy choroby zalicza się do jednego okresu zasiłkowego, a kiedy można otworzyć nowy?

28.09.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

28.09.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym

Nie ma przeszkód prawnych aby z osobą w wieku przedemerytalnym, objętą ochroną stosunku pracy, zawrzeć umowę terminową. Podcast omawia konsekwencje tej czynności.

25.09.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Zasady zgłaszania zmian do CRBR

Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, muszą zgłaszać do tego rejestru określone informacje. Obejmują one dane identyfikacyjne spółki, a także jej beneficjentów rzeczywistych oraz osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku zmiany informacji przekazanych do CRBR muszą być one zaktualizowane w określonym terminie.

25.09.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Jak liczyć odsetki od zaliczek na podatek dochodowy?

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej – w tym zaliczki na podatek dochodowy – nalicza się zasadniczo za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie. Sprawa komplikuje się, gdy podatnik reguluje ją po upływie terminu płatności ostatniej zaliczki za dany rok podatkowy, ale przed przekazaniem zeznania podatkowego. Urzędy skarbowe domagają się odsetek za zwłokę do dnia złożenia rozliczenia.

24.09.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Kiedy ustala się nową podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

Wynagrodzenie za czas choroby oblicza się na zasadach określonych przepisami ustawy zasiłkowej, które omawiane są w niniejszym w podcaście.

24.09.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje po przepracowaniu całego roku lub minimum 6 miesięcy. Wyjaśniamy jak należy do tego celu kwalifikować okres przestoju.

23.09.2020

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Instalacje zamontowane w budynku mogą być odrębnie amortyzowane

Jeżeli instalacje obsługujące dany budynek są w sposób trwały wbudowane w jego konstrukcję, to koszt ich wykonania zwiększa wartość początkową budynku. Natomiast gdy instalacje zostały umieszczone np. w podwieszanych sufitach w sposób umożliwiający ich przeniesienie w inne miejsce bez uszkodzenia konstrukcji budynku, a jednocześnie są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania na potrzeby działalności gospodarczej, to stanowią odrębne środki trwałe.

23.09.2020

Redakcja czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Moment powstania przychodu z tytułu usługi wynajmu budynku

Usługi wynajmu nieruchomości często rozliczane są w tzw. okresach rozliczeniowych (miesięcznych, kwartalnych). Wyjaśniamy, kiedy od takich usług powstaje przychód podatkowy.

22.09.2020

Redakcja czasopisma Przegląd Podatku Dochodowego

Dojazd do pracy samochodem służbowym a prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych

Ustawodawca wprowadził kilka warunków umożliwiających zastosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych. Nie ma wśród nich warunku dotyczącego środka transportu jakim pracownik ma dojeżdżać do pracy. Oznacza to, że okoliczność, iż pracownik dojeżdża do pracy samochodem służbowym, nie pozbawia go prawa do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

22.09.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Terminy rozliczania VAT od WNT - stanowisko organów podatkowych i sądów

Sądy administracyjne uznają, że regulacje polskiej ustawy o VAT w zakresie przepisów dotyczących terminu odliczania podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy uznać za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykładni. Z tego względu, WSA w Gliwicach, wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie.

22.09.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Zmiana zasad opodatkowania importu towarów

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadzono możliwość rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej, czyli co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2020 r.

22.09.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Stosowanie oznaczeń MPP w nowym pliku JPK_VAT

Jednym z obowiązkowych oznaczeń, które będzie musiała zawierać ewidencja w zakresie podatku należnego i naliczonego jest oznaczenie MPP. Symbol ten dotyczyć będzie wyłącznie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu, nawet pomimo braku odpowiedniego oznaczenia na fakturze.

21.09.2020

Redakcja czasopisma Poradnik VAT

Decyzja w sprawie WIS gwarancją ochrony podatnika

Wiążąca informacja stawkowa wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana - w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. WIS chroni zatem podatnika przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT.

21.09.2020

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Wykorzystanie bonu turystycznego w księgach rachunkowych firmy świadczącej usługi turystyczne

Za pomocą bonu turystycznego przedsiębiorca turystyczny może rozliczyć należność z tytułu wykonanej usługi lub przyjąć zadatek (przedpłatę, zaliczkę) na poczet usługi turystyki. W tym celu w księgach rachunkowych przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyki wskazane jest utworzyć osobne konto rozrachunkowe służące rozliczeniu bonów turystycznych.

21.09.2020

Redakcja czasopisma Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Minimalny okres przechowywania sprawozdań finansowych

Minimalny czas przechowywania sprawozdań finansowych określa art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

21.09.2020

Redakcja czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można wydatkować w dowolny sposób. W treści artykułu wskazano ogólne zasady w tym przedmiocie.

17.09.2020

Redakcja dziennika Gazeta Podatkowa

Zawieranie umów w zakresie PPK w 2020 r.

Pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, na mocy przepisów specustawy w sprawie COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia – tzn. tych, którzy zatrudniali co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2019 r. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.